Управлението на вътрешното и външното финансиране е основна задача при осигуряването на устойчив растеж и генериране на добавена стойност на фирмата. Нашата компания предоставя индивидуални решения и избор за финансиране:

Корпоративно банково консултиране:

Нашият екип предоставя индивидуални финансови решения в структурирането и управлението на корпоративни банкови продукти предназначени за средни и големи компании и институционални клиенти, представителство, преговори.

Външно финансиране:

Дялов капитал:  
Структуриране на капитала, инструменти, цена накапитала.
Консултиране при вземане на решения за начина на финансиране и използвания инструмент.
Консултиране и подготовка при емитиране на дялови финансови инструменти: Venture Capital end Private Equity, обикновени акции, варанти, права и др.
Преговори, представителство, документация, последващо  управление на привлечения капитал.
Дългов капитал:
Банково финансиране: консултиране, структуриране, преговори, анализ и набор от документация, последващо управление на дългосрочен и краткосрочен оборотен и инвестиционен привлечен капитал. Структуриране, преговори, последващо управлние на проектно, синдикирано, търговско финансиране.
Консултиране и подготовка при емитиране на дългови финансови инструменти: облигации  с различен матуритет, вид и структура.
Лизинг: консултиране, структуриране, преговори, анализ и набор от документация, последващо управление на портфейла от оперативен, финансов, смесен лизинг.
Факторинг финансиране: структуриране, преговори, анализ и набор от документация, последващо управление на портфейла на факторингови лимити с и без регрес.
Хибридни инструменти:
Консултиране и подготовка при емитиране на дългови финансови инструменти:  конвертируеми облигации  с различен матуритет, вид и структура.
Облигации върху опции и други деривативи.

Вътрешно финансиране:

Вътрешно финансиране: идентификация, анализ, структура, оценка, управление,  на генерираните парични потоци, оценка на вътрешния капитал, управление на ликвидността на фирмата.