Придобиване и продажба:  Нашият екип извършва финансово и оперативно консултиране от страна на придобиващата или продаващата се компания. „Джи Ем Пи Груп“ ЕООД помага на своите клиенти във вземането на стратегически решения за разрастване чрез придобиване на съществуваща компания. Нашият екип предоставя индивидуален консултинг по време на целия процес на търсене на подходяща компания или намирането на потенциален инвеститор, извършва оценка на компанията, води преговори, управлява процеса на приключване на сделката.

Етапи на индивидуален консултинг:

Планиране и оценка на готовността за продажба

Цялостен анализ на възможността за продажба .
Анализ на възможните начини за продажба.
Идентифициране на потенциални слаби места и проактивно предприемане на конкретни мерки за адресирането им .
Формулиране на дългосрочна стратегия и инвестиционна теза.

Подготовка за продажба и изпълнение

Преговори по сделката и оценката на компанията.
Първично публично предлагане.
Изграждане на взаимоотношения с инвеститори и ефективни канали за комуникация.
Преговори по сделката и цената.
Приключване на сделаката.

Сливане: Джи Ем Пи Груп ЕООД предоставян индивидуални решения в процеса на сливане на една бизнес единица с друга или съответно разделение, оценка на резултата от транзакцията, постигнатите синергии, водене на преговори и управление на процеса.