Рискът е икономическо понятие и неговото реализиране води не към набелязаната цел, а към отклонение на очакваните резултати. В съвременния бизнес цикъл финансовия риск е един от най- важните в процеса на вземане на управленски решения. Управлението на риска използва основните форми на финансовия инженеринг: хеджиране, спекулация, арбитраж и структуриране.  Нашият екип се стреми да управлява и намали максимално непредвидимите загуби от колебанията на финансовия цикъл. Предоставените индивидуални финансови решения от нашия екип са в следните направления:
- Риск идентифициране, анализ и първоначално консултиране.
- Структуриране на инструмент( деривативен или друг вид) за управление на идентифицираните рискове- риск свързан с покупателната стойност на парите(инфлационен и дефлационен), валутен, ликвиден.
- Структуриране на инструмент за управление на инвестиционни рискове- от пропусната полза, финансови загуби, промяна на реализирания доход( кредитни, процентни), използвани модели за оценка на проектния риск- анализ на чувствителността, сценариен анализ, симулационен анализ, дърво на решенията, анализ на критичните съотношения,
- Структуриране на инструмент за управление на договорни рискове.
- VaR анализи.
- Последващо управление и контрол на изпълнение на оперативния мениджмънт.