Предоставяните финансови услуги от нашия екип са предназначени за компании с индивидуална или холдингова структура, в различни сектори на икономиката, различен етап на бизнес развитието си. Финансовото управление и решения, които нашият екип предлага е насочено към компании, които ценят експертния капацитет и времето си, искат да намалят вътрешните и външните рискови фактори, искат да реализират максимална добавена стойност чрез реализация на идеите си.

Банково консултиране и финансиране:

Структуриране и управление на процеса по финансиране на текущата дейност на компанията, операции по привличане и управление на външен капитал за реализация и управление на инвестиционната програма на компанията партньор.

Риск мениджмънт:

Динамичната финансова среда предполага и съществуването на рискови фактори, всяка бизнес единица е изложена на различни външни фактори и променливи. Управлението на риска е съществена дейност на корпоративното управление, нашия екип се грижи за оптимизирането и тези процеси а именно: Риск анализи и идентификация, риск мениджмънт консултиране, класификация и управлението на финансовите рискове, управление на ликвидни, кредитни, лихвени, пазарни, капиталови рискове, управление на оперативни рискове.

Сливане и придобивания:

„Джи Ем Пи Груп“ ЕООД управлява процеса на сливане и придобиване на компании от различни сектори, като основните направления са: макроикономически анализ, отраслов анализ, финансов анализ, управление и оценка на капитала, структуриране на привлечения и собствения капитал, преговори и финализиране на финансовите условия на клиента, определяне на стойността на компанията.